Hoppa till innehåll

Forskning

Screening, genetik och immunologi som verktyg för att utveckla terapier för förebyggande och intervention

DiaUnions vision är att skapa ett center of excellence för forskning om autoimmun diabetes (typ 1 diabetes, T1D) och relaterade autoimmuna sjukdomar. Dessa sjukdomar är obotliga idag, och DiaUnions långsiktiga mål är att utveckla behandlingar för förebyggande och intervention för att bota dessa sjukdomar.

T1D forskning i DiaUnion tar ett nytt tillvägagångssätt genom samarbete med två relaterade autoimmuna sjukdomar, celiaki (CD) och autoimmun tyreoidit (AIT). De tre sjukdomarna delar HLA riskgener, vilket leder till överlappning i förekomsten av sjukdomarna som visas i figuren nedan. CD påverkar 10% och AIT upp till 30% av alla barn med T1D. Kopplingen mellan T1D och relaterade autoimmuna sjukdomar har en enorm, och endast i mindre utsträckning odlad, potential för utveckling av nya läkemedel och terapier.

Förebyggande av T1D innebär behandling för att förhindra att sjukdomen utvecklas. Man skiljer mellan primär, sekundär och tertiär förebyggande:

Vid primärprevention utförs en behandling innan immunsystemet aktiveras, enbart baserat på personens genetiska risk mätt genom ett blodprov. Det finns alltså inga synliga eller mätbara tecken på sjukdom alls. I T1D motsvarar detta i diagrammet över sjukdomsutvecklingen steget före starten av T1D. Behandlingen kan tänkas som t.ex. ett vaccin, injektion eller tablettbehandling.

Vid sekundärprevention utförs en behandling när det finns mätbara tecken på sjukdom men inga symptom ännu. I T1D motsvarar detta steg 1 och 2 i diagrammet för utvecklingen av sjukdomen, och markörerna för om man är i den ökade riskgruppen är utvecklingen av autoantikroppar, som kan mätas genom ett blodprov. Behandlingen kan tänkas som t.ex. ett vaccin, injektion eller tablettbehandling.

Vid tertiärprevention utförs behandlingen efter att symtom har uppstått och sjukdomen har diagnostiserats. I T1D motsvarar detta kursen från steg 3 och framåt i diagrammet för sjukdomsutveckling. Symptombehandlingen är de olika formerna av insulinbehandling som erbjuds i T1D, medan en faktisk behandling som stoppar immunsystemets angrepp på betacellerna, som vid primär och sekundär förebyggande, kan tänkas som t.ex. ett vaccin, injektion eller tablettbehandling.

Ju tidigare man kan ingripa, desto bättre, så att sjukdomsinverkan minimeras, varför primärprevention så tidigt i livet som möjligt vore att föredra. Eftersom effektiva terapier för förebyggande och intervention vid T1D ännu inte har utvecklats, och för att hjälpa alla, undersöks intervention på alla stadier av sjukdomsutvecklingen.

För att forska och på lång sikt genomföra förebyggande behandlingar måste de personer som riskerar att utveckla T1D hittas genom screening av blodprov.

Vid primärprevention måste alla nyfödda screenas för genetisk T1D predisposition, vilket endast kräver ett enda blodprov vid födseln.

Vid sekundärprevention screenas för autoantikroppar som för genetiskt predisponerade kan utvecklas när som helst i livet, i T1D, dock oftast under de unga åren. Om genetisk predisposition inte har screenats är det i princip nödvändigt att alla tar blodprov med jämna mellanrum, men i praktiken screenas nära släktingar vanligtvis för personer med T1D i en åldersgrupp där det är störst risk att utveckla T1D .

DiaUnion 1.0

Identifiering av nya biomarkörer i T1D – 2 projekt

Målet med de två forskningsprojekten är att utvärdera om molekylära lipidarter mer exakt kan förutsäga risken för, liksom tid, framtida utveckling av T1D. Projektet kommer att länka till CD och jämföra lipidomik i de två sjukdomarna.

Kohorter som samlats in vid Lunds universitet CRC i Malmö kommer att användas för att identifiera barn med hög risk, i olika stadier i den patogena processen.

Blodprov kommer att göras tillgängliga för lipidomik och cellflödescytometriska analyser vid Steno Diabetes Center Copenhagen, och modeller kommer att utvecklas för att förutsäga graden av progression till T1D, samt identifiera den optimala åldern för att utföra lipidomisk screening för T1D risk.

Förstudie av interregionalt offentligt screeningprogram

Målet är att etablera ett demonstrationsprojekt för 2.000 barn i Region Hovedstaden och 2.000 barn i Region Skåne för att visa att det är möjligt att screena för biomarkörer för T1D, CD och AIT, tre sjukdomar som delar föreningen med HLA-DR och DQ riskhaplotyper.

Motivet är att identifiera de friska barn som senare i livet kommer att utveckla en eller flera av de tre sjukdomarna och erbjuda dem:

  • Tidig diagnos för att förhindra allvarliga och livshotande sjukdomskomplikationer.
  • Psykosocialt stöd som förberedelse för att hantera sjukdomen när diagnosen ställs utan symptom.
  • Deltagande i kliniska förebyggande studier.

DiaUnion 2.0

Baserat på verksamheten i DiaUnion 1.0 är nästa steg i DiaUnion 2.0 att upprätta ett offentligt screeningprogram som grund för avancerade förebyggande och interventionsstudier.

DiaUnion 2.0 är under planering