Hoppa till innehåll

Personuppgifts­­policy

Vilka vi är och hur du kan kontakta oss

Vi är DiaUnion. Vår webbadress är: www.diaunion.org

DiaUnion hanteras av Medicon Valley Alliance (MVA) som är det dataansvariga företaget. Som dataansvarigt företag är dataskydd väldigt på sinna. Vi skyddar de personuppgifter som vi hanterar och säkerställer att vi följer dataskyddslagstiftningen.

MVA kontaktuppgifter
Medicon Valley Alliance f.m.b.a.
Arne Jacobsens Allé 15, 2.
2300 Köpenhamn S
T: 7020 1503
E: mva@mva.org
W: www.mva.org
Momsnr: DK25668294
Kontakt ang. dataskydd i DiaUnion: fk@mva.org

Allmän information om databehandling

1. Omfattningen av behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar i princip endast våra användares personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla en fungerande webbplats och vårt innehåll och våra tjänster. Våra användares personuppgifter behandlas i regel endast med användarens samtycke. Ett undantag gäller i de fall det inte är möjligt att inhämta ett förhandssamtycke på grund av sakliga skäl och lagbestämmelser tillåter behandling av uppgifterna.

2. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifterbehandling av

I den mån vi inhämtar samtycke från den registrerade förpersonuppgifter, fungerar artikel 6 (1) (a) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund.

För behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, fungerar artikel 6.1 (b) i GDPR som rättslig grund. Detta gäller även handläggningsförfaranden som är nödvändiga för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås.

I den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vårt företag lyder under, fungerar artikel 6 (1) (c) i GDPR som en rättslig grund.

I händelse av att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen, fungerar artikel 6.1 (d) i GDPR som rättslig grund.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda vår organisations eller tredje parts legitima intressen och den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte kränker de tidigare intressena, ska artikel 6 (1) (f) i GDPR fungera som rättslig grund för behandlingen.

3. Radering av uppgifter och lagringstid

Den registrerades personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen inte längre är relevant. Dessutom kan uppgifter lagras om detta avsetts av europeiska eller nationella lagstiftare i EU-förordningar, lagar eller andra bestämmelser som den personuppgiftsansvarige är föremål för och är förutsägbar. Uppgifter blockeras eller raderas även när en lagringstid som föreskrivs i nämnda standarder löper ut, om inte ytterligare lagring av uppgifterna krävs för att ingå eller fullgöra ett avtal.

Webbplatsleverans och loggningsskapande

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Varje gång vår webbplats besöks registrerar systemet automatiskt data och information om besökarens datorsystem.

Följande data samlas in i detta fall:

 • Information om webbläsartyp och vilken version som används
 • Användarens operativsystem
 • Användarens internetleverantör
 • Användarens pseudonymiserade IP-adress
 • Datum och tid på dagen för åtkomst
 • Webbplatser varifrån användarens system når vår webbplats
 • Webbplatser som användarens system går till via vår webbplats

 

Uppgifterna lagras även i våra systemloggar. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är artikel 6.1 (f) i GDPR.

3. Syfte med databehandlingen

Systemet lagrar temporärt IP adressen, som är nödvändig för att webbplatsen ska kunna levereras till användarens dator. Detta kräver att användarens IP adress lagras under hela sessionen.

Lagringen av logfiler sker för att säkerställa platsens funktionella kapacitet. Vi använder även uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att upprätthålla säkerheten för våra informationsteknologiska system. Data utvärderas inte för marknadsföringsändamål i detta avseende.

För dessa ändamål är vårt legitima intresse av databehandling också i enlighet med artikel 6 (1) (f) i GDPR.

4. Lagringstid

Uppgifter raderas så snart de inte längre behövs för det ändamål för vilka de samlades in. När data samlas in för att webbplatsen ska fungera, raderas uppgifterna så snart sessionen är över.

Vid datalagring i loggar är detta fallet efter max sju dagar. Viss lagring utöver denna period är möjlig. I detta fall raderas eller maskeras användarnas IP adresser så att det inte längre är möjligt att hänvisa till den beviljande klienten.

5. Möjlighet till invändningar och förfogande

Registrering av data för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av data i loggfiler är avgörande för driften av webbsidan. Följaktligen har användaren ingen möjlighet att invända.

Användning av cookies

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. När en användare öppnar en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en teckensekvens som möjliggör unik identifiering av webbläsaren när webbplatsen öppnas igen.

Vi använder cookies för att organisera vår webbplats så att den är mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver också att webbläsaren identifieras, även efter byte till en annan sida.

Följande data lagras och överförs i cookies i detta sammanhang:

 1. Språkinställningar
 2. Inloggningsinformation
 3. Tidigare besök för att förhindra att popup-fönster visas igen
 4. Sessionsinformation för webbtjänster

 

På vår webbplats använder vi även cookies som möjliggör en analys av användarens surfvanor:

 • Sökord som anges
 • Frekvens för sidåtkomst
 • Användning av webbplatsens funktioner
 • Webbläsare
 • Operativsystem
 • Datum och tid för åtkomstdag
 • Webbplatser varifrån användarens system når vår webbplats

 

Användarens data som samlas in på detta sätt pseudonymiseras av tekniska föreskrifter. Det är därför inte längre möjligt att matcha uppgifterna med den användare som har åtkomst. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

När vi besöker vår webbplats informeras användarna om användningen av cookies för olika ändamål med hjälp av en informationsbanner och hänvisas till denna dataskyddsförklaring. I detta sammanhang finns även en kommentar om hur man arbetar med webbläsarinställningarna för att förhindra att cookies lagras.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies är artikel 6 (1) (f) i GDPR.

3. Syftet med databehandlingen

Syftet med användningen av tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Vissa av funktionerna på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen, även efter byte till en annan sida.

Vi kräver cookies för följande:

 • Inhämtning av språkinställningar
 • Kommer ihåg söktermer
 • Funktionell kapacitet för olika PHP-applikationer

 

Användardata som samlas in av de tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

4. Lagringstid, möjlighet till invändning och förfogande

Cookies lagras på användarens dator och överförs därifrån till vår webbplats. Du som användare har därför också full kontroll över användandet av cookies. Genom att ändra inställningarna för din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Om cookies är inaktiverade för vår webbplats är det möjligt att inte alla webbplatsens funktioner kommer att kunna användas fullt ut.

Den registrerades rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt lagen i förhållande till vår behandling av uppgifter om dig:

1. Rätt att se information (rätt till insyn)

Du har rätt att få insyn i vilka uppgifter vi behandlar om dig, som samt ett antal Mer information.

2. Rätt till rättelse (rättelse)

Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du måste kontakta oss och informera oss om felaktigheterna och hur de kan korrigeras. I alla fall måste vi avgöra om vi anser att din begäran är berättigad. När du kontaktar oss med en begäran om att få dina personuppgifter rättade eller raderade kommer vi att kontrollera om villkoren är uppfyllda och i så fall genomföra ändringar eller radering så snart som möjligt.

3. Rätt till radering

Viallmänhet personuppgifter när de inte längre behövs. I särskilda fall har du rätt att få specifik information om dig raderad innan tidpunkten för vår vanliga allmänna radering inträffar. Det gäller till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan grund för att behandla uppgifterna. Om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket vi samlade in dem, kan du begära att de raderas. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga skyldigheter.

4. Rätt att begränsa behandlingen

Om du bestrider uppgifter som vi har registrerat eller på annat sätt behandlar kan du be oss att begränsa behandlingen av uppgifterna tills vi har haft möjlighet att avgöra om uppgifterna är korrekta. Du kan också begära begränsning istället för radering om du anser att vår behandling av informationen är olaglig, eller om du anser att vi inte längre behöver informationen, eller om du anser att dina legitima intressen har företräde framför den personuppgiftsansvariges legitima intressen. Om du samtycker till att vår behandling måste begränsas får vi i fortsättningen endast behandla informationen med ditt samtycke, eller i syfte att rättsliga anspråk ska fastställas, hävdas eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

5. Rätt att överföra information (dataportabilitet)

Du har rätt att få personuppgifter som du har gjort tillgängliga för oss och sådana som vi har erhållit om dig från andra aktörer på grundval av ditt samtycke. Om vi ​​behandlar uppgifter om dig som en del av ett avtal som du är part i kan du även få dina uppgifter skickade till dig. Du har även rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan tjänsteleverantör. Du kan också be oss att få informationen skickad direkt från den personuppgiftsansvarige till en annan myndighet eller ett annat företag. Om du vill utöva din rätt till dataportabilitet kommer du att få dina personuppgifter från oss i ett vanligt använt och maskinläsbart format.

6. Rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår behandling av information om dig. Du kan också invända mot att vi lämnar ut dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan använda kontaktuppgifterna längst upp för att göra en invändning. Om din invändning är berättigad kommer vi att se till att sluta behandla informationen.

7. Rätt att få information om nya ändamål

Om vi ​​vill använda information om dig för ett annat ändamål än de ändamål som vi tidigare har angett för dig, t.ex. i denna integritetspolicy, har du rätt att få information om detta, innan vi vidarebehandla informationen för det andra ändamålet.

8. Rätt att återkalla ditt samtycke

Om vår behandling av dina uppgifter baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket. Om du återkallar ditt samtycke kan det hända att vi inte längre behandlar informationen i framtiden. Återkallelse av samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke före återkallelsen. Om vi ​​har en laglig grund för annan behandling än samtycke för ett självständigt ändamål – till exempel lagring av uppgifter för att följa bokföringsreglerna – kommer denna behandling att fortsätta att ske.

Om du inte är nöjd med vårt svar har du möjlighet att klaga till Datatilsynet. I allmänhet, om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats, kan du klaga till det danska dataskyddsverket, som sedan kommer att utreda ärendet och fatta ett beslut. Du hittar Datatilsynets kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk.