Hoppa till innehåll

Danmark och Sverige går samman mot diabetes

Sverige och Danmark är bland de länder i världen som har högst förekomst av typ 1-diabetes. Båda länderna har en lång tradition av utmärkt forskning och behandling, och med det nya gemensamma diabetesprojektet DiaUnion, som stöds av EU:s Interreg-program, överbryggar vi forskning mellan de två länderna för att gemensamt sätta in en extra insats för att bekämpa den dödliga sjukdomen. DiaUnion-projektet stärker och utvecklar Greater Copenhagens life science-kluster Medicon Valleys position som ett av Europas ledande center för autoimmun diabetesforskning.

Tidigare i år skrev Region Hovedstaden och Region Skåne i Sverige under en avsiktsförklaring om att stärka det regionala samarbetet i Storköpenhamn inom bland annat hälsa. Som en konkret uppföljning av det uttalandet har båda regionerna, Lunds universitet, Steno Diabetes Center Copenhagen och den dansk-svenska life science klusterorganisationen, Medicon Valley Alliance (MVA), föreslagit ett riktat tillvägagångssätt för autoimmun diabetes, vilket kommer att stärka, under de kommande två åren syftade forskningen till att utveckla nya behandlingar för regionens diabetespatienter. Hälften av projektet finansieras av ett EU-bidrag på 500 000 €, medan den andra hälften finansieras av Region Hovedstaden, Region Skåne och Steno Diabetes Center.

Projektet ska finansiera både närmare gränsöverskridande forskningssamarbete och stödja en gemensam dansk-svensk insats riktad förebyggande och behandling. Ambitionen är också att undersöka möjligheter till utbildningssamarbete mellan regionens universitet och ett patientrörlighetsavtal där patienter i regionen ska erbjudas den optimala behandlingen, oavsett om den erbjuds i Region Skåne eller i Region Hovedstaden. Projektet hämtar alltså inspiration från det mångåriga projektet ReproUnion, där ofrivilligt barnlösa har möjlighet att dra nytta av de olika kompetenserna och specialiteterna på båda sidor Öresund.

– Diabetes är en vanlig sjukdom i framtiden. Som ansvarsfulla politiker behöver vi hitta de bästa lösningarna och här är det självklart att vi förenar krafterna över den dansk-svenska gränsen och tillsammans använder gemensam expertis för att bli skickligare och bättre på att hitta rätt behandling för personer med diabetes, säger regionrådsordförande i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen.

Entusiasmen delas på den svenska sidan av Öresund.

– Region Skåne stödjer projektet fullt ut. Vi ser vår del av finansieringen som en strategisk satsning på både bättre forskning och bättre behandlingstjänster, säger regionfullmäktiges ordförande för Region Skåne Carl Johan Sonesson, som framhåller att en betydande del av forskningen kommer att ske på sjukhus i Skåne. Region Skåne ser fram emot ett närmare samarbete med grannarna i Danmark

– I Storköpenhamnsregionen står vi på axlarna av utmärkt och internationellt erkänd forskning när det gäller screening, genetik och immunologi vid typ 1-diabetes. Nu slår vi samman kunskap och resurser ytterligare så att vi kan behålla och utöka den nuvarande ledarpositionen, säger Petter Hartman, vd för Medicon Valley Alliance.

– På båda sidor Öresund har vi fantastiska kompetenser inom diabetesforskning som kompletterar varandra. Genom att samla dessa kan vi uppnå resultat som ingen av oss kunde ha uppnått individuellt. Samtidigt skapar vi ett forskningscenter som är otroligt starkt internationellt, säger Finn Stensbjerg Kristensen, från T1com, som initierat projektet, och vars syfte är att stödja utvecklingen av bättre behandlingsmetoder för typ 1-diabetes.

– Ambitionen är ett paradigmskifte i vår förståelse av patofysiologin för typ 1-diabetes. Vi förväntar oss att forskningen kommer att bidra med kunskap för att utveckla nya strategier för mer riktade interventioner i olika skeden av sjukdomsprocessen. Detta kommer att ha en enorm inverkan på människor som lever med, eller riskerar att utveckla, typ 1-diabetes såväl som deras familjer, säger Flemming Pociot, professor, överläkare, Steno Diabetes Center i Köpenhamn.

– Baserat på de underliggande mekanismerna som att diabetes 1 delar med andra autoimmuna sjukdomar kommer projektet att överbrygga dessa. Projektet syftar till att förklara varför celiaki drabbar 10 % och sköldkörtelinflammation (en form av trauma) drabbar upp till 30 % av alla barn med typ-1-diabetes, säger Åke Lernmark, professor vid Lunds universitet.

Daniel Agardh, konsult, expert på celiaki och adjungerad professor vid Lunds universitet, betonar att kopplingen mellan celiaki, typ-1-diabetes och andra autoimmuna sjukdomar har en enorm potential för utveckling av nya läkemedel och behandlingar som hittills bara har varit förverkligas i begränsad omfattning.

Projektet startar 1 januari 2020 och pågår till augusti 2022. Projektets totala budget är 1 000 000 euro och finansieras, förutom Interreg, av Region Hovedstaden, Region Skåne och Steno Diabetes Center Copenhagen.